[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Rồng rắn lên mây

0

2. Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để làm gì?

3. Chuyện gì xảy ra nếu khúc đuôi bị thầy bắt?

4. Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải làm gì?

Rồng rắn lên mây là một trò chơi dân gian của trẻ em rất vui.

ĐỌC: RỒNG RẮN LÊN MÂY

1. Những người chơi làm thành rồng rắn bằng cách túm áo nhau.

2. Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để xin thuốc.

3. Nếu khúc đuôi bị thầy bắt thì bạn bị bắt sẽ đổi làm thầy thuốc.

4. Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải đổi vai làm đuôi.

Luyện tập

1. Nối tiếp để hoàn thành câu:

a. Nếu thầy nói không thì (…)

b. Nếu thầy nói có thì (…)

c. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì (…)

d. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì (…)

2. Đặt một câu nói về trò chơi em thích.

Bài làm:

1. a. Nếu thầy nói không thì rồng rắn đi tiếp.

b. Nếu thầy nói có thì rồng rắn hỏi xin thuốc cho con và đồng ý cho thầy bắt khúc đuôi.

c. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc

d. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì đổi vai làm khúc dưới.

2. Bịt mắt bắt dê là trò chơi rất thú vị.

Viết

1. Viết chữ hoa: M

2. Viết ứng dụng: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.