[Sách kết nối] Giải toán 2 bài: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

0

Câu 1 (Trang 83 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1 000

Câu 2 (Trang 84 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1 000

Câu 3 (Trang 84 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Số chấm màu mà Rô-bốt đã vẽ là:

  709 + 289 = 998 (chấm màu)

     Đáp số: 998 chấm màu.

Câu 1 (Trang 84 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1 000

Câu 2 (Trang 84 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1 000

Câu 3 (Trang 84 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

a) 200 + 600

 • 2 trăm + 6 trăm = 8 trăm
 • 200 + 600 = 800

b) 500 + 400

 • 5 trăm + 5 trăm = 9 trăm
 • 500 + 400 = 900

c) 400 + 600 

 • 4 trăm + 6 trăm = 10 trăm
 • 400 + 600 = 1 000

d) 100 + 900

 • 1 trăm + 9 trăm = 10 trăm
 • 100 + 900 = 1 000

Câu 4 (Trang 85 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Ngày thứ hai đàn sếu bay được số ki-lô-mét là:

   248 + 70 = 318 (km)

     Đáp số: 318 ki-lô-gam.

Câu 5 (Trang 85 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1 000

Ta có: 

 • Bóng đèn A: 264 + 375 = 639
 • Bóng đèn B: 153 + 450 = 603
 • Bóng đèn C: 246 + 347 = 593

Vậy: Bóng đèn A sáng nhất.

Câu 1 (Trang 85 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1 000

Câu 2 (Trang 85 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Tòa nhà B cao là:

   336 + 129 = 465 (m)

     Đáp số: 465 mét.

Câu 3 (Trang 85 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

 • 468 + 22 + 200 = 690
 • 75 – 25 + 550 = 600
 • 747 + 123 – 100 = 770

Câu 4 (Trang 86 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1 000

Tổng lượng nước trong bể là:

    240 + 320 = 560 (l)

       Đáp số: 560 lít.

Câu 5 (Trang 86 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

 [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1 000