Giải Lesson 4 – Unit 4 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

– singing: hát

– reading: đọc

– drawing: vẽ

– walking: đi bộ

Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.) 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. A: What are you doing?

(Bạn đang làm gì vậy?)

   B: I am drawing.

(Tôi đang vẽ.)

2. A: What are you doing?

(Bạn đang làm gì vậy?)

B: I am reading.

(Tôi đang đọc.)

3. A: What are you doing?

(Bạn đang làm gì vậy?)

B: I am walking.

(Tôi đang đi bộ.)

4. A: What are you doing?

(Bạn đang làm gì vậy?)

B: I am singing.

(Tôi đang hát.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

I am singing – Picture b

(Tôi đang hát – Tranh b)

Lời giải chi tiết:

a. I am reading. (Tôi đang đọc.)

c. I am drawing. (Tôi đang vẽ.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here