Giải Lesson 4 – Unit 13 – SGK Tiếng Anh 2 mới

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

– bookshop: hiệu sách

– beach: biển

– park: công viên

Bài 2

Task 2. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Example:

a. I like reading. – Let’s go to the bookshop.

(Tôi thích đọc sách. – Cùng nhau đến hiệu sách đi.)

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

a. I like reading. – Let’s go to the bookshop.

b. I like walking. – Let’s go to the park.

c. I like swimming. – Let’s go to the beach.

Tạm dịch:

a. Tôi thích đọc. – Cùng nhau đến hiệu sách đi.

b. Tôi thích đi bộ. – Chúng ta hãy đi đến công viên nhé.

c. Tôi thích bơi lội. – Hãy cùng đi đến bãi biển nào.

Bài 3

Task 3. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Example:

A: I like reading.

B: Let’s go to the bookshop.

Tạm dịch:

A: Tôi thích đọc sách.

B: Hãy đến hiệu sách đi.

Phương pháp giải:

Cấu trúc:

– I like … (Tôi thích…)

– Let’s go to the …. (Cùng nhau đi đến…)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

1. I like walking. – Let’s go to the park.

2. I like swimming. – Let’s go to the beach.

3. I like zebras. – Let’s go to the zoo.

Tạm dịch:

1. Tôi thích đi bộ. – Chúng ta hãy đi đến công viên nhé.

2. Tôi thích bơi lội. – Hãy cùng đi đến bãi biển nào.

3. Tôi thích ngựa vằn. – Hãy cùng đi đến sở thú đi.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here