Giải Lesson 3 – Unit 8 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Let’s trace. (Cùng tô nào)

Lời giải chi tiết:

Học sinh luyện tập tô chữ theo hướng dẫn của giáo viên.

Bài 2

Task 2. Read and match. (Đọc và nối)

Example: The dog is under the tree. (Con chó ở dưới cái cây.)

Lời giải chi tiết:

– This is my uncle. (Đây là chú của tôi)

– The cat is under the sofa. (Con mèo ở dưới ghế sô pha)

– This is my picture. (Đây là bức tranh của tôi.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here