Giải Lesson 3 – Unit 10 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Let’s trace.

(Cùng tô nào.)

Lời giải chi tiết:

Học sinh luyện tập tô chữ theo hướng dẫn của giáo viên

Bài 2

Task 2. Read and write Yes or No.

(Đọc và viết Đúng hoặc Sai.)

Example:

– The pictures are on the wall.  – Yes

(Những bức tranh ở trên tường. – Đúng)

– The apple is in the tree. – No

(Quả táo ở trên cây. – Sai)

Lời giải chi tiết:

a. The clock is on the wall. – Yes

(Đồng hồ ở trên tường. – Đúng)

b. The birds are at the window. – Yes

(Những con chim ở bên cửa sổ. – Đúng)

c. The boat is on the table. – No

(Con thuyền ở trên bàn. – Sai)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here