Giải Lesson 2 – Unit 6 – SGK Tiếng Anh 2 mới

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

1. I love my weekend.

(Tôi yêu cuối tuần của tôi.)

2. I draw on Saturday.

(Tôi vẽ tranh vào thứ Bảy.)

3. I walk on Sunday.

(Tôi đi bộ vào Chủ Nhật.)

Bài 2

2. Listen and tick (✓).

(Nghe và đánh dấu ✓)

a. I do a quiz on Sunday. 

(Tôi giải câu đố vào Chủ Nhật.)

Lời giải chi tiết:

b. I swim on Saturday.

(Tôi bơi vào thứ Bảy.)

c. I sing on Saturday.

(Tôi hát vào thứ Bảy.)

d. I read on Sunday.

(Tôi đọc sách vào Chủ nhật.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Lời giải chi tiết:

1. I swim on Saturday.

(Tôi bơi vào thứ Bảy.)

2. I sing on Sunday.

(Tôi hát vào Chủ nhật.)

3. I read on Sunday.

(Tôi đọc sách vào Chủ nhật.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here