Giải Lesson 2 – Unit 3 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

A: There is a cup.

(Có một cái cốc.)

B: There is a lamp.

(Có một cái đèn.)

C: They are beautiful.

(Chúng đều rất đẹp.)

Bài 2

2. Listen and tick ✓ 

(Nghe và đánh dấu ✓

a. There is a box.

(Có một cái hộp.)

Lời giải chi tiết:

b. There is a lamp.

(Có một cái đèn.)

c. There is a fish.

(Có một con cá.)

d. There is a cup.

(Có có cái cốc.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

There is a lamp.

(Có một cái đèn.)

Lời giải chi tiết:

– There is a book.

(Có một quyển sách.)

– There is a cup.

(Có một cái cốc.)

– There is a schoolbag.

(Có một chiếc cặp sách.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here