Giải Lesson 2 – Unit 2 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

A: What is it?

(Nó là gì?)

B: Orange! I like oranges. Olive! I don’t like olives.

(Quả cam! Tôi thích cam. Quả  Ôliu! Tôi không thích ô liu.)

Bài 2

2. Listen and draw   or  .

(Nghe và vẽ hình mặt cười  hoặc mặt buồn .)

a. I don’t like apple.

(Tôi không thích táo.)

Lời giải chi tiết:

b. I like oranges.

(Tôi thích quả cam.)

c. I don’t like olives.

(Tôi không thích quả ô liu.)

d. I like lemonade.

(Tôi thích nước chanh.)

Bài 3

3. Point and say.

(Chỉ và nói.)

A: I like apples.

(Tớ thích táo.)

B: I don’t like lemons.

(Tớ không thích chanh.)

Lời giải chi tiết:

– I like oranges.

(Tôi thích cam.)

– I like lemonade.

(Tôi thích nước chanh.)

– I don’t like olives.

(Tôi không thích quả ô liu.)

– I don’t like eggs.

(Tôi không thích quả trứng.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here