Giải Lesson 2 – Unit 1 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

A: What do you see?

(Bạn thấy gì vậy?)

B: A van.

(Một chiếc xe thùng.)

C: A train.

(Một đoàn tàu.)

Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.) 

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

1. What do you see? – A tree.

(Bạn nhìn thấy gì? – Một cái cây.)

2. What do you see? – A train.

(Bạn nhìn thấy gì? – Một đoàn tàu.)

3. What do you see? – A kite.

(Bạn nhìn thấy gì? – Một cánh diều.)

4. What do you see? – A van.

(Bạn nhìn thấy gì? – Một chiếc xe thùng.)

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

What do you see? – A van.

(Bạn nhìn thấy gì vậy? –  Một chiếc xe thùng.)

Lời giải chi tiết:

1. What do you see? – A train.

(Bạn thấy gì? – Một đoàn tàu.)

2. What do you see? – A dog.

(Bạn thấy gì? – Một con chó.)

3. What do you see? – A kite.

(Bạn thấy gì? – Một cánh diều.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here