Giải Lesson 1 – Unit 8 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại) track 44

Lời giải chi tiết:

– uncle: chú, cậu

– under: dưới, ở dưới

Bài 2

Task 2. Let’s chant (Cùng nói nào) track 45

Lời giải chi tiết:

Let’s chant the sound of U

u u u

u in under.

u in uncle.

u is the sound of U.

Tạm dịch:

Hãy cùng đồng thanh nói phát âm của U

u u u

u ở trong từ under.

u ở trong từ uncle.

u là phát âm của U.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here