Giải Lesson 1 – Unit 7 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại) track 39

Lời giải chi tiết:

– boat: con thuyền

– robot: con rô bốt

Bài 2

Task 2. Let’s chant. (Cùng nói nào) track 40

Lời giải chi tiết:

Let’s chant the sound of T.

t t t

t in boat.

t in robot.

t t t

t is the sound of T.

 

Tạm dịch:

Hãy nói đồng thanh phát âm của T.

t t t

t trong từ con thuyền.

t trong từ robot.

t t t

t là âm của T.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here