Giải Lesson 1 – Unit 12 – SGK Tiếng Anh 2 mới

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

yo – yo: đồ chơi yo yo

yacht: thuyền buồm

Bài 2

Task 2. Let’s chant.

(Cùng nói nào.) 

Lời giải chi tiết:

What sound can you hear?

y y y

Say it again!

y y y

yacht

yo-yo

y is the sound of Y.

Tạm dịch:

Bạn có thể nghe thấy âm thanh nào?

y y y

Nói lại lần nữa nào!

y y y

thuyền buồm

yo-yo

y là phát âm của Y.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here