Giải Review 3 – Unit 3&4 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and (√) the box.

(Nghe và (√) vào ô.)

Lời giải chi tiết:

1. How many birds are there? – Eighteen birds.

(Có bao nhiêu con chim? – 18 con chim.)

2. How many circles are there? – Eleven circles.

(Có bao nhiêu hình tròn? – 11 hình tròn.)

3. How many triangles are there? – Fourteen triangles.

(Có bao nhiêu hình tròn? – 14 hình tam giác.)

4. How many snakes are there? – Twenty snakes.

(Có bao nhiêu hình tròn? – 20 con rắn.)

B

B. Play “Magic Finger.”

(Trò chơi “Ngón tay ma thuật”.)

Phương pháp giải:

How many balls are there? (Có bao nhiêu quả bóng?)

Twelve balls. (12 quả bóng.)

Lời giải chi tiết:

How old are you?

(Bạn Bao nhiêu tuổi?)

 I’m six.

 (Tôi 6 tuổi.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here