Giải Review 2 – Unit 1 & 2 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and circle (A or B).

(Nghe và khoanh tròn A hay B.)

Lời giải chi tiết:

1. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a triangle.

(Nó là hình tam giác.)

2. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

3. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a square.

(Nó là hình vuông.)

4. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a rectangle.

(Nó là hình chữ nhật.)

B

B. Point, ask, and answer.

(Chỉ, hỏi, và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

What shape is it?

(Nó là hình gì?)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

Loigaiihay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here