Giải Lesson 3 – Unit 5. Free time activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

ride my bike: đi xe đạp

read books: đọc sách

listen to music: nghe nhạc

eat snacks: ăn nhẹ

B

1. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)

Lời giải chi tiết:

On weekends….

(Vào cuối tuần…)

1. I ride my bike.

(Tôi đi xe đạp của tôi.)

2. I read books.

(Tôi đọc sách.)

3. I listen to music.

(Tôi nghe nhạc.)

4. I eat snacks.

(Tôi ăn nhẹ.)

B

2. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

I read books.

(Tôi đọc sách.)

C

C. Play the “Pretend” game.

(Trò chơi “Giả vờ”.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi:  Một bạn sẽ diễn tả 1 hành đông. Các bạn sẽ đoán bạn đó đang làm gì, ví dụ “I ride my bike.” (Tôi đi xe đạp.),hoặcI listen to music.” (Tôi nghe nhạc.). Nếu đúng thì nói “Yes”, sai thì nói “No”.

D

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Lời giải chi tiết:

– Merry Christmas.

(Giáng sinh vui vẻ.)

Thank you.

(Cám ơn.)

-Happy birthday.

(Chúc mừng sinh nhật.)

Thank you.

(Cám ơn.)

-ARRRGGH!

– Happy New Year.

(Chúc mừng năm mới.)

D

2. Listen and repeat.

 (Nghe và nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

-Happy New Year.

(Chúc mừng năm mới.)

-Merry Christmas.

(Giáng sinh vui vẻ.)

E

E. Role-play.

(Đóng vai.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Các bạn sẽ đóng vai và thực hành với nhau, ví dụ 1 bạn nói “Happy birthday” hoặc “ Happy New Year”, hoặc “ Merry Christmas”, bạn còn lại sẽ nói cám ơn “Thank you”.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here