Giải Lesson 3 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

Review (Ôn tập)

A. Write the letters. Listen and repeat.         

(Viết các chữ cái. Nghe và lặp lại.)       

 

       

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)

C

C. Put a (√) or a (X)

(Đặt dấu (√) hoặc dấu (X))

Lời giải chi tiết:

1. dog (√)

2. book (√)

3.  boy (X)

D

D. Follow the letters and say the sounds.

(Đi theo các chữ cái và nói các âm.)

E

E. Write the letters. Listen and repeat.     

(Viết các chữ cái. Nghe và lặp lại.)  

       

                                                                    

F

F. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)

G

G. Circle the letters

(Khoanh chọn chữ cái.)

Lời giải chi tiết:

1. m

2. l

3. k

4. i

H

H.  Play “Board race.”

(Trò chơi “Đập bảng.”)

Cách chơi: Ví dụ 1 từ “food” có chữ cái đầu là “f” thì người chơi phải nghe thật nhanh và chạm vào “f” trên bảng. Ai nhanh hơn người đó thắng.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here