Giải Lesson 2 – Unit 9. Classroom activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

C

C. Sing. 

(Hát.)

Phương pháp giải:

This is a zebra,

(Đây là một con ngựa vằn,)

z, z, zebra.

(z, z, con ngựa vằn.)

This is a zebra,

(Đây là một con ngựa vằn,)

z, z, z.

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy theo.)

E

E. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

F

F. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)

G

G. Put a (√) or a (X)

(Đánh (√) hoặc (X)

H

H. PLAY “Stepping stones”.

(Trò chơi “Bước theo từng viên đá”.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Bước vòng theo các viên đá, ví dụ người chơi dừng ở viên đá có hình đồng hồ đeo tay thì đọc từ “ watch” lên.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here