Giải Lesson 2 – Unit 8. Transportation – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và llặp lại. Đồ chữ.)

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

C

C. Sing. 

(Hát.)

Phương pháp giải:

I can see a fox,

(Tôi có thể nhìn thấy một con cáo,)

x, x, fox.

(x, x, con cáo.)

I can see a fox,

(Tôi có thể nhìn thấy một con cáo,)

x, x, fox.

(x, x, con cáo.)

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy theo.)

E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

G

G. Sing.

(Hát.)

Phương pháp giải:

I have a yo-yo, y, y, yo-yo.

(Tôi có một con yo-yo, y, y, yo-yo.)

I have a yo-yo, y, y, y.

(Tôi có một con yo-yo, y, y,yo – yo.)

H

H. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here