Giải Lesson 2 – Unit 7. Clothes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

C

C. Sing. 

(Hát.)


Phương pháp giải:

I have a violin,

(Tôi có một cây đàn vĩ cầm,)

v, v, violin.

(w,w, đàn vĩ cầm.)

I have a violin,

(Tôi có một cây đàn vĩ cầm,)

v, v, violin.

(v, v, đàn vĩ cầm.)

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy theo.)

E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

G

G. Sing.

(Hát.)

Lời giải chi tiết:

It’s a watch,

(Nó là một cái đồng hồ đeo tay,)

w, w, watch.

(w,w, đồng hồ đeo tay.)

It’s a watch,

(Nó là một cái đồng hồ đeo tay,)

w, w, w.

(w,w,w.)

H

H. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo. )

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here