Giải Lesson 2 – Unit 5. Free time activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

C

C. Sing.

(Hát.)

Lời giải chi tiết:

I can see a tiger, (Tôi có thể nhìn thấy một con hổ,)

t, t, tiger.(t, t, con hổ.)

I can see a tiger, (Tôi có thể nhìn thấy một con hổ,)

t, t, tiger.(t, t, con hổ.)

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo.)

E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

G

G. Sing.

(Hát.)

Lời giải chi tiết:

This is my umbrella,(Đây là cái ô/ dù của tôi.)

U, u, umbrella. (u, u, cái ô/ dù.)

This is my umbrella,(Đây là cái ô/ dù của tôi.)

U, u, umbrella. (u, u, cái ô/ dù.)

H

H. Listen and hop.

(Nghe và nhảy theo.)

Loigiiahay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here