Giải Lesson 2 – Unit 4. Animals – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và nhắc lại. Viết)

C

C. Sing.

( Hát.)

Lời giải chi tiết:

I have a rabbit,

(Tôi có một con thỏ,)

r, r, rabbit.

(r, r, con thỏ.)

I have a rabbit,

(Tôi có một con thỏ,)

r, r, rabbit.

(r, r, con thỏ.)

D

D. Listen and jump.

(Nghe và nhảy.)

E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

F

F. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

G

G. Sing.

(Hát.)

Lời giải chi tiết:

This is the sea,

(Đây là biển,)

s, s, sea.

(s, s, biển.)

This is the sea,

(Đây là biển,)

s, s, sea.

(s, s, biển.)

H

H. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay.)

 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here