Giải Lesson 2 – Unit 2. Shapes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

C

C. Sing.

( Hát)

Lời giải chi tiết:

I have a pen,

(Tôi có một cây bút mực,)

p, p, pen.

(p, p, bút mực.)

I have a pen,

(Tôi có một cây bút mực,)

p, p, pen.

(p, p, bút mực.)

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo.)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here