Giải Lesson 1 – Unit 9. Classroom activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

 A. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

eraser: cục tẩy, cục gôm

ruler: thước kẻ

crayon: bút chì màu

pencil case: hộp bút

B

1. Listen the story.

(Nghe câu chuyện.)         

                                           

B

2. Listen and draw lines.

 (Nghe và vẽ đường thẳng.)

Lời giải chi tiết:

1. Bill, pick up your pencil case.

(Bill, nhặt hộp bút của em lên.)

Yes, teacher.

(Vâng, cô.)

2.Pick up your eraser, Kim.

(Nhặt cục tẩy của em lên, Kim.)

My eraser? OK, teacher.

(Cục tẩy của em ạ? Vâng, thưa cô.)

3.Lola, pick up your ruler.

(Lola, nhặt cây thước kẻ của em lên.)

Yes,sorry teacher.

(Vâng, xin lỗi cô.)

Sorry teacher.

(Xin lỗi cô.)

C

C. Sing 

(Hát.)

Phương pháp giải:

Pick up your eraser.(Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your eraser.(Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your ruler.(Nhặt cây thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your ruler.(Nhặt cây thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your crayon.(Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your crayon.(Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your pencil case.(Nhặt hôp bút của bạn lên.)

Pick up your pencil case.(Nhặt hôp bút của bạn lên.)

D

D. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

1. Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

2. Pick up your crayon.(Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your pencil case.(Nhặt hộp bút của bạn lên.)

Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên.)

Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên.)

3. Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên.)

4. Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your crayon. (Nhặt bút chì màu của bạn lên.)

Pick up your eraser. (Nhặt cục tẩy của bạn lên.)

E

E. Play “Simon says.”

(Trò chơi “Simon nói.”)

Phương pháp giải:

Cách chơi: khi nào người nói ra lệnh câu có “Simon says” thì các bạn mới làm theo mệnh lệnh của người nói, không có “Simon says” thì các bạn không làm theo mệnh lệnh của người nói.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here