Giải Lesson 1 – Unit 8. Transportation – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

 A. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

bus: xe buýt

boat: chiếc thuyền

plane: máy bay

motorbike: xe máy

B

 1. Listen the story.

(Nghe và đánh (√) hoặc (X)

B

2. Listen and put a (√) or a (X)

(Nghe câu chuyện.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Can you see the boat?

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không?)

No,I can’t.

(Không, tôi không thấy.)

Ohh. (Ồ.)

2. Let’s play with the plane. Can you see theplane?

(Cùng chơi với chiếc máy bay nào. Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?)

Yes, I can. Over there.

(Vâng, tôi thấy. Ở đằng kia)

Yes, let’s play.

(Vâng, chơi thôi nào.)

3. Can you see the bus?

(Bạn có nhìn thấy xe buýt không?)

Yes, I can. Here.

(Vâng, tôi thấy. Ở đây.)

Thank you.

(Cám ơn.)

You’rewelcome.

(Không có gì.)

C

C. Sing 

(Hát.)

Phương pháp giải:

Can you see the bus?(Bạn có nhìn thấy chiếc xe buýt không?)

Can you see the bus?(Bạn có nhìn thấy chiếc xe buýt không?)

Yes, I can.(Vâng, tôi thấy.)

Yes, I can.(Vâng, tôi thấy.)

Can you see the boat?(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không?)

Can you see the boat?(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không?)

No, I can’t.(Không, tôi không thấy.)

No, I can’t.(Không, tôi không thấy.)

Can you see the plane?(Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?)

Can you see the plane?(Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?)

Yes, I can.(Vâng, tôi thấy.)

Yes, I can.(Vâng, tôi thấy.)

Can you see the motorbike?(Bạn có nhìn thấy chiếc xe máy không?)

Can you see the motorbike?(Bạn có nhìn thấy chiếc xe máy không?)

No, I can’t.(Không, tôi không thấy.)

No, I can’t.(Không, tôi không thấy.)

D

D. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

A: Can you see the motorbike?

(Bạn có nhìn thấy chiếc xe máy không?)

B:Yes,I can.

(Vâng, tôi thấy.)

A: Can you see the car?

(Bạn có nhìn thấy xe ô tô không?)

B: No, I can’t.

(Không, tôi không thấy.)

A: Can you see the bus?

(Bạn có nhìn thấy xe buýt không?)

B: No, I can’t.

(Không, tôi không thấy.)

A: Can you see the plane?

(Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?)

B: Yes, I can.

(Vâng, tôi thấy.)

E

E. Play “Guess the picture”.

(Trò chơi “Đoán tranh”.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Một bạn sẽ hỏi và 1 bạn sẽ nhìn lên bức tranh trên bảng để trả lời, ví dụ người hỏi “ Can you see the plane?”(Bạn có nhìn thấy chiếc máy bay không?).Mỗi bạn chơi sẽ trả lời “No, I can’t.” (nếu không phải) hoặc “Yes, I can.” (nếu phải).\

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here