Giải Lesson 1 – Unit 5. Free time activities – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

 A. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ theo. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

soccer: đá bóng

tag: đuổi bắt

hopscotch: nhảy lò cò

hide and seek: trốn tìm

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)

Lời giải chi tiết:

1. Hey, Bill! Let’s play tag.

(Này Bill! Hãy chơi đuổi bắt nào.)

OK. (Đồng ý.)

2. Lola, Let’s play hide and seek.

(Chơi trốn tìm nào Lola.)

OK. (Đồng ý.)

3. Let’s play hopscotch.

(Chơi nhảy lò cò nào Lucy.)

Yeah, OK. (Đưọc thôi.)

C

C. Sing 

(Hát.)

Lời giải chi tiết:

Let’s play soccer.(Hãy chơi đá bóng nào.)

Let’s play soccer.(Hãy chơi đá bóng nào.)

OK. (Được thôi.)

OK. (Được thôi.)

Let’s play tag.(Hãy chơi đuổi bắt nào.)

Let’s play tag.(Hãy chơi đuổi bắt nào.)

OK. (Được thôi.)

OK. (Được thôi.)

Let’s play hopscotch.(Chơi nhảy lò cò nào.)

Let’s play hopscotch.(Chơi nhảy lò cò nào.)

OK. (Được thôi.)

OK. (Được thôi.)

Let’s play hide and seek.(Chơi trốn tìm nào.)

Let’s play hide and seek.(Chơi trốn tìm nào.)

OK. (Được thôi.)

OK. (Được thôi.)

D

D. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. Let’s play soccer.

(Hãy chơi đá bóng nào.)

2. Let’s play tag.

(Hãy chơi đuổi bắt nào.)

3. Let’s play hopscotch.

(Hãy chơi nhảy lò cò nào.)

4. Let’s play hide and seek.

(Hãy chơi trốn tìm nào.)

E

E. Play the “Chain” game.

(Trò chơi “Dây chuyền”.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: người thứ nhất sẽ hỏi“How are you?”, người thứ 2 trả lời” I’m OK”, tiếp tục người thứ 2 sẽ hỏi và người thứ 3 trả lời, thay phiên nhau cho đến khi nào hết lượt.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here