Giải Lesson 5 – Unit 2 – SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10

10. Listen to the story. Read.

(Nghe câu chuyện. Đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. Charlie: Where’s my family?

(Gia đình tớ ở đâu vậy?)

    Rose: Let’s look.

(Hãy nhìn xem.)

2. Rose: Look, it’s your grandad.

(Nhìn này, đó là ông của bạn.)

    Grandad: Hi, Charlie.

(Chào, Charlie.)

3. Rose: Look, it’s your aunt.

(Nhìn kìa, đó là dì của bạn.)

    Charlie: OK. Where’s my mum?

(Được rồi. Vậy mẹ tớ đâu nhỉ?)

4. Charlie: Hi, Mum!

(Chào mẹ!)

   Mum: Hi, Charlie. Hi, Rose. Hi, Ola.

(Chào, Charlie. Chào, Rose. Chào, Ola.)

5. Rose: Look! It’s Uncle Dan!

(Nhìn kìa! Đó là chú Dan!)

    Uncle Dan: Hi, Charlie.

(Xin chào, Charlie.)

6. Rose & Charlie: Hooray!

(Hoan hô!)

Bài 11

11. Act out the story.

(Diễn lại câu chuyện.)

Phương pháp giải:

Học sinh cùng các bạn phân vai và diễn kịch lại câu chuyện

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here