Giải Lesson 4 – Unit 4 – SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 8

8. Play the game.

(Chơi trò chơi.)

Phương pháp giải:

Học sinh tự vẽ các bộ phận trên khuôn mặt và miêu tả với bạn bè.

Bài 9

9. Listen and say.

(Nghe và nói.)

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

The letter n makes the sound /n/.

(Chữ n tạo thành âm /n/.)

The letter f makes the sound /f/.

(Chữ f tạo thành âm / f /.)

n, f, n, f,

n, f, n, f, n, f,

n

nine – nuts – net

(số chín – quả hạch – cái lưới)

nine nuts

(chín quả hạch)

nine nuts in a net

(chín quả hạch trong lưới)

f

fox – four – feet

(con cáo – số bốn – bàn chân)

a fox

(con cáo)

a fox has got four feet

(một con cáo có bốn chân)

nine nuts in a net

(chín quả hạch trong lưới)

a fox has got four feet

(một con cáo có bốn chân)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here