Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động – Văn 7

3

I. Câu chủ động và câu bị động:

1. Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:

a. Mọi người yêu mến em.

CN: Mọi người

VN: yêu mến em.

b. Em được mọi người yêu mến.

CN: Em

VN: được mọi người yêu mến.

2. Ý nghĩa của chủ ngữ:

– Ở câu a: chủ ngữ- thực hiện hành động muốn hướng đến người khác  – câu chủ động.

– Ở câu b: chủ ngữ – được hành động của người khác hướng tới – câu bị động.

II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

1. Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.

2. Chọn cách viết trên là vì nó tạo liên kết câu: Em tôi là chi đội trưởng. Em được mọi người yêu mến.

III. LUYỆN TẬP:

Tìm câu bị động:

*Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

*Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.

Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

=>  Tác giả chọn cách viết như vậy là để tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó, đồng thời để đảm bảo sự liên kết.