Giải Lesson 3 trang 42 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look, write and say.

(Nhìn, viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

a. The balls are in the box.

    (Những quả banh ở trong cái hộp.)

b. The guitars are on the wall.

    (Những cây đàn ghi-ta ở trên tường.)

c. The kite is under the table.

    (Con diều ở dưới cái bàn.)

d. The robots are at the window.

    (Những con rô bốt ở ngay cửa sổ.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here