Giải Lesson 3 trang 38 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, write and say.

(Nhìn, viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

a. vest (áo gi-lê)

b. violin (đàn vi-ô-lông)

Bài 2

2. Read and tick (√) or cross (X).

(Đọc và đánh dấu √ hoặc X.)

Phương pháp giải:

a. I’d like a new jacket. (Tôi muốn một cái áo khoác mới.)

b I’d like a new violin. (Tôi muốn một cây đàn vi-ô-lông mới.)

c. I’d like a new bag. (Tôi muốn một cái cặp mới.)

Lời giải chi tiết:

a. √

b. √

c. X

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here