Giải Lesson 2 trang 53 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Look, read and match.

(Nhìn, đọc và nối.)

Phương pháp giải:

– I like watching zebras.

    (Tôi thích xem ngựa vằn.)

– I like reading.

    (Tôi thích đọc sách.)

– I like skipping rope.

    (Tôi thích nhảy dây.)

– I like drawing.

   (Tôi thích vẽ.)

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here