Giải Lesson 1 trang 24 sách bài tập tiếng Anh 2 Phonics Smart

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)

Phương pháp giải:

Six (số 6)

Nine (số 9)

Sunday (chủ nhật)

Saturday (thứ bảy) 

Lời giải chi tiết:

Sssix (số 6)

SsSunday (chủ nhật)

Ss – Saturday (thứ bảy) 

Bài 2

2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Saturday (thứ bảy)

2. Sunday (chủ nhật)

Lời giải chi tiết:

2 – 1

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here