Giải Lesson 1 – Unit 6. Around Town SBT tiếng Anh 2

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ hoặc x.)

Phương pháp giải:

park (công viên)

playground (sân chơi)

beach (bãi biển)

zoo (sở thú)

Lời giải chi tiết:

1. √

2. x

3. x

4. √

Bài B

B. Look, write, and draw lines.

(Nhìn, viết và vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

beach (bãi biển)

playground (sân chơi)

zoo (sở thú)

park (công viên)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and () the box.

(Nghe và đánh dấu (√) vào ô.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

– I want to go to the zoo. (Tôi muốn di đến sở thú.)

– The zoo? OK. (Sở thú á? Được thôi.)

2.

– I want to go to the playground. (Tôi muốn đi đến sân chơi.)

– OK. Let’s go to the playground. (Được thôi. Hãy cùng nhau đến sân chơi nào.)

3.

– I want to go to the park. (Tôi muốn đi đến công viên.)

– The park? Yeah, let’s go. (Công viên á? Ừ, cùng nhau đi thôi.)

Lời giải chi tiết:

1. zoo (sở thú)

2. playgournd (sân chơi)

3. park (công viên)

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. I want to go to the beach. (Tôi muốn đi đến bãi biển.)

2. I want to go to the playground. (Tôi muốn đi đến sân chơi.)

3. I want to go to the zoo. (Tôi muốn đi đến sở thú.)

4. I want to go to the park. (Tôi muốn đi đến công viên.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here