Giải Lesson 4 – Unit 7. Clothes sách bài tập tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5

5. Listen and match. Then say.

(Nghe và nối. Sau đó nói.)

Phương pháp giải:

rice: cơm

cap: mũ, nón lưỡi trai

pen: bút mực

map: bản đồ

mice: con chuột (số nhiều)

hen: gà mái

Bài 6

6. Listen and circle the word.

(Nghe và khoanh tròn từ.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here