Bài: Xăng-ti-mét

0

1. Mỗi vật sau dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Xăng-ti-mét[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Xăng-ti-mét

Hướng dẫn:

Quan sát hình, em thấy:

  • chiếc tẩy dài 4 cm
  • chiếc ghim giấy dài 2 cm
  • chiếc bút chì vàng dài 10 cm
  • cái dập ghim dài 9 cm
  • chiếc bút chì xanh dài 9 cm

2. Bức tranh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Xăng-ti-mét

Hướng dẫn:

  • Quan sát bức tranh, em thấy: bức tranh dài 20 cm.