Bài: Vận dụng phép tính trừ

0

1. Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Vận dụng phép tính trừ

Hướng dẫn:

  • Phép tính là : 84 – 30 = 54
  • Lớp Mai còn 54 quyển vở.

2. Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Vận dụng phép tính trừ

Hướng dẫn:

  • Phép tính là: 42 – 22 = 20
  • Dàn đồng ca của khối lớp Một có 20 bạn gái.

3. Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Vận dụng phép tính trừ

Hướng dẫn:

  • Phép tính là: 28 – 5 – 1 = 22.
  • Còn 22 bạn chưa đến. ( vì 5 và bạn Mai đã đến là 6 bạn)