Bài: Vận dụng phép tính cộng

0

1. Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Vận dụng phép tính cộng

Hướng dẫn:

  • Có 25 chiếc ô tô màu đỏ và 34 chiếc oto màu trắng.
  • Phép tính là: 25 + 34 = 59
  • Trong tủ kính có tất cả 59 chiếc ô tô.

2. Nêu phép tính rồi tính.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Vận dụng phép tính cộng

Hướng dẫn:

  • Nhà An có 17 quả trứng, cô của An cho thêm 30 quả nữa.
  • Phép tính là: 17 + 30 = 47
  • Bây giờ nhà An có tất cả 47 quả trứng.

3. Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Vận dụng phép tính cộng

Hướng dẫn:

  • Mẹ Cúc mua 42 chiếc bánh, được tặng thêm 6 chiếc bánh nữa.
  • Phép tính là: 42 + 6 = 48
  • Mẹ Cúc có tất cả 48 chiếc bánh.