Bài: So sánh các số có hai chữ số

0

1. Chọn > hoặc <. trang="" sgk="" to="" t="">

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: So sánh các số có hai chữ số

a. 12 và 27: 1 chục bé hơn 2 chục. Vậy 12 bé hơn 27 => 12

b. 85 và 81: hai số đều có 8 chục, 5 lớn hơn 1. Vậy 85 lớn hơn 81 => 85> 81

c. 51 và 15: 5 chục lớn hơn 1 chục. Vậy 51 > 15.

2. Chọn số thích hợp vào mỗi ô trống. (Bài 2 trang 33, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

a. 56 và 65: 6 chục lớn hơn 5 chục => 65 lớn hơn 56.

b. 68 và 65: hai số đều có 6 chục, 5 bé hơn 8 => 65 bé hơn 68

3. Số nào bé nhất? Số nào lớn nhất? (Bài 3 trang 33, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: So sánh các số có hai chữ số

32, 23, 25:

  • 3 chục lớn hơn 2 chục.
  • 32 > 23, 32 > 25
  • 32 lớn nhất
  • 2 chục bé hơn 3 chục
  • 23 và 25 đều bé hơn 32.
  • 3
  • 23 bé nhất