Bài: Sắp thứ tự các số trong phạm vi 100

0

1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự (Bài 1 trang 36, SGK Toán 1 tập 2)

a. từ bé đến lớn

b. từ lớn đến bé

Hướng dẫn:

a.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự các số trong phạm vi 100

b.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự các số trong phạm vi 100

2. Sắp xếp các tờ giấy màu từ ít tờ nhất đến nhiều tờ nhất (Bài 2 trang 37, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự các số trong phạm vi 100

24 tờ; 18 tờ; 30 tờ; 26 tờ

  • số bé nhất trong 4 số là 18
  • số bé nhất trong 3 số còn lại là 24
  • số bé nhất trong 2 số còn lại là 26
  • Vậy thứ tứ  giấy màu ít tờ nhất đến nhiều tờ nhất là: 18, 24, 26, 30

3. Hai bạn nói đúng không? 

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự các số trong phạm vi 100

Hướng dẫn:

  • 2 lớn hơn 1,…. 10 lớn hơn 9,…., 35 lớn hơn 34,…., 43 lớn hơn 35,…., 51 lớn hơn 43,…. 100 lớn hơn 99
  • Vậy hai bạn nói đúng.

VUI MỘT CHÚT

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự các số trong phạm vi 100