Bài: Sắp thứ tự ba số

0

1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự (Bài 1 trang 34, SGK Toán 1 tập 2)

a. từ bé đến lớn

b. từ lớn đến bé.

Hướng dẫn:

a. từ bé đến lớn

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự ba số

b. từ lớn đến bé

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự ba số

2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự (Bài 2 trang 35, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

a. từ bé đến lớn

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự ba số

b. từ lớn đến bé

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự ba số

3. Ai có nhiều trứng nhất?

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Sắp thứ tự ba số

  • Bạn Mai có 99 quả
  • Bạn Cúc có 93 quả
  • Bạn Hồng có 100 quả
  • 99, 93, 100: Số bé nhất trong ba số là 93. Số bé hơn trong 2 số còn lại là 99. Vậy 93