Bài: Phép tính trừ dạng 65 – 34

0

1. Tính. (Bài 1 trang 60, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép  tính trừ dạng 65 - 34

2. Đặt tính rồi tính. (Bài 2 trang 60, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép  tính trừ dạng 65 - 34

3. Tính.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép  tính trừ dạng 65 - 34

Hướng dẫn:

  • 37 – 24: 7 trừ 4 bằng 3 . 3 chục trừ 2 chục bằng 1 chục. 1 chục và 3 đơn vị là 13.

Vậy 37 – 24 = 13

  • 78 – 32: 8 trừ 2 bằng 6. 7 chục trừ 3 chục bằng 4 chục. 4 chục và 6 đơn vị là 46.

Vậy 78 – 32 = 46.

4. Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép  tính trừ dạng 65 - 34

Hướng dẫn:

  • 45 – 23 = 22
  • 47 – 32 = 15
  • 74 – 23 = 51
  • 75 – 43 = 32