Bài: Phép tính trừ dạng 27 – 4

0

1. Tính. (Bài 1 trang 46, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép tính trừ dạng 27 - 4[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép tính trừ dạng 27 - 4

2. Đặt tính rồi tính. (Bài 2 trang 47, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

3. Tính.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép tính trừ dạng 27 - 4

Hướng dẫn:

  • 49 – 3 : 9 – 3 = 6, giữ nguyên 4 chục => 49 – 3 = 46
  • 68 – 4: 8 – 4 = 4, giữ nguyên 6 chục => 68 – 4 = 64
  • 87 – 6: 7 – 6 = 1, giữ nguyên 8 chục => 87 – 6 = 1

4. Nêu kết quả phép tính.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép tính trừ dạng 27 - 4

Hướng dẫn:

  • 23 + 4 = 27
  • 57 – 7 = 50
  • 27 – 4 = 23
  • 50 + 7 = 57
  • 87 – 5 = 82
  • 82 + 5 = 87