Bài: Phép tính cộng dạng 25 + 34

1

1. Tính. (Bài 1 trang 56, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 25 + 34

2. Đặt tính rồi tính. (Bài 2 trang 57, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 25 + 34

3. Tính.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 25 + 34

Hướng dẫn:

  • 35 + 23: 5 cộng 3 bằng 8, 3 chục cộng 2 chục bằng 5 chục. 5 chục và 8 đơn vị là 58.

Vậy 35 + 23 = 58

  • 56 + 31: 6 cộng 1 bằng 7, 5 chục cộng 3 chục bằng 8 chục. 8 chục và 7 đơn vị là 87.

Vậy 56 + 31 = 87

4. Chọn kết quả đúng cho mỗi phép tính.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 25 + 34

Hướng dẫn:

  • 32 + 43 = 75
  • 24 + 35 = 59
  • 42 + 35 = 77
  • 42 + 53 = 95