Bài: Phép tính cộng dạng 23 + 4

0

1. Tính.

Hướng dẫn:

2. Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn:

3. Tính.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 23 + 4

Hướng dẫn”

  • 56 + 2 : cộng số đơn vị với nhau 6 + 2 = 8, giữ nguyên 5 chục. Vậy 56 + 2 = 58
  • 43 + 4: cộng số đơn vị với nhau 3 + 4 = 7, giữ nguyên 4 chục. Vậy 43 + 4 = 47
  • 94 + 5: cộng số đơn vị với nhau 4 + 5 = 9, giữ nguyên 9 chục. Vậy 94 + 5 = 99

4. Chọn số thay vào mỗi ô trống.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Phép tính cộng dạng 23 + 4

Hướng dẫn:

  • 33 + 4 = 37
  • 56 + 2 = 58
  • 45 + 2 = 47
  • 75 + 2 = 77
  • 70 + 2 = 72