Bài: Ôn tập 9

0

1. Mỗi loại có bao nhiêu viên bi? Bi màu nào có nhiều nhất? 

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập 9

  • Bi hồng có 28 viên
  • Bi vàng có 34 viên
  • Bi xanh có 33 viên.
  • Bi vàng có nhiều nhất.

2. Lá và hoa nào chỉ cùng một số?  (Bài 2 trang 38, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập 9

3. Sắp xếp các số theo thứ tự  (Bài 3 trang 39, SGK Toán 1 tập 2)

a. từ bé đến lớn

b. từ lớn đến bé

Hướng dẫn:

a. từ bé đến lớn

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập 9

b. từ lớn đến bé

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập 9

4. Nêu số.  (Bài 4 trang 39, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập 9

  • 21 – 22 – 23- 24 – 25 –26 – 27- 28 – 29 – 30- 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36- 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 -45 – 46 – 47 – 48 – 49- 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60.