Bài: Ôn tập 10

0

1. Đặt tính rồi tính. (Bài 1 trang 64, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập 10

2. Tính. (Bài 2 trang 64, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

42 + 32 = 74                    57 + 40 = 97                        64 + 5 = 69

87 – 74 = 13                     98 – 40 = 58                         47 – 6 = 41

3. Kết quả nào đúng: A hay B?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập 10

Hướng dẫn:

  • Kết quả phép tính 53 + 2 = 55 => đáp án B đúng.
  • Kết quả phép tính 65 – 4 = 61 => đáp án A đúng.
  • Kết quả phép tính 42 + 30 = 72 => đáp án A đúng.
  • Kết quả phép tính 78 – 50 = 28 => đáp án B đúng.

4. Nêu phép tính rồi trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập 10

Hướng dẫn:

  • Phép tính là: 45 + 52 = 97
  • Cả hai lần Mai nhảy được 97 cái.

* Bạn có biết

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Ôn tập 10

Hướng dẫn:

  • Có 88 phím trong đó có 36 phím đen.
  • Phép tính là: 88 – 36 = 52 
  • 52 phím trắng.