Bài: Đồng hồ. Xem giờ.

0

1. Đọc giờ trên mỗi đồng hồ.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đồng hồ. Xem giờ.

Hướng dẫn:

2. Hãy nói các bạn làm việc này vào lúc mấy giờ.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đồng hồ. Xem giờ.

Hướng dẫn:

  • Nam ăn sáng vào lúc 6 giờ.
  • Lúc 8 giờ, các bạn đang học.
  • Lúc 9 giờ, các bạn tập thể dục giữa giờ.
  • Các bạn ngủ trưa lúc 12 giờ.

3. Mỗi việc trong tranh được làm lúc mấy giờ? (Bài 3 trang 83, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn: