Bài: Đếm đến 100

0

1. Đếm rồi nêu số. (Bài 1 trang 28, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm đến 100[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm đến 100[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm đến 100

  • 51: Năm mươi mốt
  • 52: năm mươi hai
  • 60: sáu mươi
  • 64: sáu mươi tư
  • 85: tám mươi lăm

2. Nêu số.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm đến 100

Hướng dẫn:

  • Hàng thứ 6: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
  • Hàng thứ 7: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
  • Hàng thứ 8: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
  • Hàng thứ 9: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
  • Hàng thứ 10: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

3. Đếm rồi trả lời. (Bài 3 trang 29, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

a. Có 4 chục quả và 4 quả nên có 44 quả bí xanh.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm đến 100

b. Có 4 chục quả và 8 quả nên có 48 quả bí đỏ.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm đến 100

c. Có 5 chục củ và 2 củ nên có 52 củ cà rốt.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Đếm đến 100