Bài: Dài bao nhiêu

0

1. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Dài bao nhiêu[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Dài bao nhiêu

Hướng dẫn:

a. Quan sát hình, em thấy 

 • Chiếc bàn dài bằng 3 chiếc bút lông.

b. Quan sát hình em thấy:

 • Từ cửa sổ đến góc tường rộng khoảng 2 sải tay của bạn Hồng.

c. Quan sát hình, em thấy:

 • Một cánh cửa sổ rộng khoảng 3 gang tay của bạn Hải.

2. Trả lời câu hỏi.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Dài bao nhiêu

Hướng dẫn:

a. Quan sát hình em thấy:

 • hai đoàn tàu đều có đều có đầu tàu như nhau, có toa tàu như nhau
 • đoàn tàu số 1 có 7 toa, đoàn tàu số 2 có 8 toa
 • Vậy đoàn tàu số 2 dài hơn.

b.

 • Cả 2 chuỗi có hạt như nhau.
 • Chuỗi màu vàng có 15 hạt, chuỗi màu đỏ có 16 hạt.
 • Vậy chuỗi hạt màu đỏ dài hơn.

c.

 • Khối lâp phương màu vàng có 7 khối; màu đỏ có 8 khối.
 • Vậy khi xếp các khối lập phương cùng màu chồng lên nhau thành cột thì cột màu đỏ cao hơn.